Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Yvonne

Gevestigd; Koolzaadhof 69, 8256 AB Biddinghuizen

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer > 72688009

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Yvonne en een cliënt waarop Praktijk Yvonne deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Diensten

Praktijk Yvonne zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakvrouw schap uitvoeren.

Artikel 3. Afspraken.

Alle afspraken zijn geldend, indien de afspraak met Praktijk Yvonne persoonlijk of per mail/telefoon zijn gemaakt.

Juist omdat Praktijk Yvonne zoveel zorg en aandacht aan u en de behandelingen besteed, verzoek ik u vriendelijk bij verhindering de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Yvonne 100% honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Yvonne de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Praktijk Yvonne moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Tarieven en betaling

Praktijk Yvonne vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient binnen veertien dagen na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of per overboeking via de bank.

Artikel 5. Prijzen

Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisatie wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie van de overeengekomen transactie meer dan 5% bedraagt, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet met de eerste behandeling van Praktijk Yvonne van alle gegevens, welke voor Praktijk Yvonne relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Praktijk Yvonne neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Praktijk Yvonne zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk.  Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Praktijk Yvonne behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de cliënt

Artikel 7. Geheimhouding

Praktijk Yvonne is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Yvonne verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Praktijk Yvonne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Yvonne is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Yvonne is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Praktijk Yvonne. Praktijk Yvonne moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Artikel 10. Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.

Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Yvonne het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 11. Eigendomsrechten

Op alle door Praktijk Yvonne verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten, behoudt zij zich in alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Yvonne. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Praktijk Yvonne en

dienen op haar verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke, in strijd met deze bepaling verrichte, handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €500,- onverminderd het recht van Praktijk Yvonne om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Artikel 12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Praktijk Yvonne en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 13. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen, indien Praktijk Yvonne dit wenst, voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Praktijk Yvonne aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat het recht van Praktijk Yvonne onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet WKKGZ.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGOB)

Praktijk Yvonne werkt volgens de richtlijnen van de WGOB.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Praktijk Yvonne verplicht zich, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Praktijk Yvonne. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.
 2. Praktijk Yvonne gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor:
  • Het verzetten van afspraken, informatie die voor de cliënt van belang kan zijn, informatief of financieel.
  • Persoonlijk contact.
  • Het versturen van facturen.
  • Het versturen van uitnodigingen van Praktijk Yvonne.
 1. Praktijk Yvonne gebruikt haar gegevens niet voor:
  • Verkoop van adresgegevens aan derden.
  • Het versturen van spam.
 1. Praktijk Yvonne draagt er zorg voor dat:
  • Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.
  • Cliëntengegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
  • Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden.
 1. De eigenaar van Praktijk Yvonne is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken.
 2. Praktijk Yvonne zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Yvonne verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Met vriendelijke groeten,

Praktijk Yvonne